Allmänna villkor för Juristpoolen

1.      Tillämplighet

1.1   Dessa villkor är tillämpliga på samtliga uppdrag som utförs av Juristpoolen Sverige AB, org. nr. 559124-3166 (“Juristpoolen” eller “vi”) ge­nom dess delägare och anställda för Er räkning, om inget annat särskilt har avta­lats. 

1.2   Genom att anlita och ingå avtal med Juristpoolen anses Ni ha samtyckt till dessa Allmänna villkor.  

1.3   Det är Juristpoolen som anlitas och inte en enskild jurist på juristbyrån som anli­tas av Er. Det innebär att övriga jurister på Juristpoolen kan komma att arbeta med uppdraget. Alla jurister och andra som arbetar på eller anlitas av Juristpoolen omfattas av dessa villkor och skall under inga omständigheter ha nå­got individuellt ansvar gentemot Er, om inte annat följer av tvingande lag. 

2.      Arvoden och kostnader

2.1   Juristpoolen debiterar skäligt arvode för varje utfört uppdrag och tidsspillan beräknad efter Domstolsverkets årliga föreskrifter för en jurist som är godkänd för F-skatt.  

2.2   Timkostnaden, för privatklienter och företagsklienter, som tillämpas för uppdra­gets utförande framgår alltid på vår webbplats, www.juristpoolen.nu, vid dagen för avtalets ingående. På begäran kommer vi att i början av ett uppdrag förse Er med en uppskattning av vårt ar­vode och, beroende på uppdragets natur, kan vi också avtala om ett fast arvode. 

2.3   Juristpoolen debiterar efter löpande räk­ning, för allt utfört arbete i ärendet, per på­börjad femtonminutersperiod, om inte fast arvode är avtalat. Första femton (15) minuterna i ärendet är alltid kostnadsfria. 

2.4   Varje faktura kompletteras med en kost­nadsräkning som specificerar omfatt­ningen av och det arbete som Juristpoolen utfört inom ramen för uppdra­get.  

2.5   På begäran av Er kan en arbetsredogö­relse lämnas vid tidigare skede än i punkt 2.4 för att överskådliggöra arbetsproces­sen. På så sätt underrättas Ni fortlöpande, enligt särskild överenskommelse, om hur arbetet framskrider och den aktuella kostna­den. 

2.6   Oavsett om Ni är vinnande eller förlo­rande part måste Ni emellertid erlägga full betalning för de tjänster vi utfört och för de kostnader vi haft i samband med upp­draget. Juristpoolens rådgivning inne­bär aldrig en garanti för ett visst utfall.  

3.      Förskott

3.1   Juristpoolen förbehåller sig rätten att begära in förskott både i nya och på­gående uppdrag. Juristpoolen förbehåller sig rätten att ej påbörja arbete, eller att av­vakta med vidare åtgärder, till dess att be­gärt förskott inbetalats.  

3.2   Förskottet beräknas utefter uppdragets omfattning och art. Totalbeloppet av vårt arvode för uppdraget kan bli högre eller lägre än förskottsbeloppet.  

4.      Fakturering

4.1   Fakturering sker månadsvis. Faktura förfaller till betalning senast tjugo (20) da­gar efter fakturadatum. Vid utebliven be­talning överlämnas fakturan till extern part för indrivning. Dröjsmålsränta debite­ras i enlighet med räntelagen (1975:635). Anstånd med betalning eller betalningsplan medges endast i ömmande fall. 

4.2   Utlägg som Juristpoolen gör för Er räk­ning faktureras omgående. Större utlägg, till exempel för besiktning eller andra sak­kunnigutlåtanden, görs endast om Ni för­skottsvis betalar in ett belopp motsva­rande beräknad kostnad. 

5.      Frånträdande av uppdrag

5.1   Vid utebliven betalning av förfallna faktu­ror förbehåller sig Juristpoolen rät­ten att antingen avvakta med att utföra upp­draget eller att frånträda uppdraget i sin helhet.

5.2   Ni har rätt att när som helst säga upp vårt uppdrag. Vi förbehåller oss rätten att från­träda uppdraget i enlighet med reg­lerna om god advokatsed. Vid uppsäg­ning eller vårt frånträdande måste Ni be­tala för vårt arbete och de kostnader vi haft t.o.m. dagen för uppdragets upphö­rande eller vårt frånträdande i enlighet med dessa allmänna villkor.

6.     Immateriella rättigheter

6.1   Upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till våra arbetsresultat och råd tillhör oss, men Ni har rätt att använda dem för de ändamål för vilka de lämnats Er. Om inte annat avtalats, får inte doku­ment eller annat arbetsresultat som vi gene­rerat ges allmän spridning eller använ­das för marknadsföringsändamål. 

7.     Kommunikation

7.1   Vi kommunicerar med våra klienter och andra som är involverade i ett uppdrag på flera sätt, bland annat via Internet och e-post. Detta innebär risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt. Vi påtar oss inget an­svar för dessa risker. Om Ni skulle före­dra att vi inte kommunicerar via Inter­net eller e-post i samband med ett upp­drag, ber vi Er att meddela uppdragsans­varig delägare detta. Våra spam- och virusfilter och andra säkerhetsan­ordningar kan ibland avvisa el­ler filtrera bort legitim e-post. Ni bör där­för följa upp viktig e-post via telefon. 

7.2   Information som publiceras på Juristpoolens hemsida är endast avsedd som allmän information och utgör inte pro­fessionell juridisk rådgivning. Det finns risk att innehållet inte är uttöm­mande eller helt uppdaterat. Eventuellt an­vändande av information på Juristpoolens hemsida sker på använda­rens egen risk. 

8.      Ansvarsbegränsning

8.1   Juristpoolen ansvarar för skada som Ni lidit endast om skadan direkt vållats av Juristpoolen genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande. Ansvaret är be­gränsat till 1 000 000 kr.  

8.2   Vårt ansvar gentemot Er är begränsat till den skada Ni lider. Detta innebär bl.a. att ansvaret skall reduceras med samtliga be­lopp som kan utfås enligt någon försäkring som Ni har tecknat eller som har tecknats för Er eller enligt avtal eller skadeslöshetsförbindelse där Ni är part el­ler förmånstagare, om inte det är oförenligt med Ert avtal med en försäkringsgivare eller annan tredje part el­ler om Era rättigheter gentemot en försäkringsgivare eller tredje part in­skränks på grund av detta.  

8.3   Juristpoolen ansvarar inte för indirekt skada. Vid beräkning av skada utges såle­des ej ersättning för utebliven vinst, om­sättningsminskning, uteblivet eller mis­sat affärsavtal, förlust avseende good­will eller liknande; ej heller för ersättnings­anspråk som klient kan drab­bas av till följd av skada som drabbat tredje man.  

8.4   Vi åtar oss inte något ansvar gentemot någon tredje man på grund av Er användning av dokument eller annan rådgivning från Juristpoolen.  

8.5   Juristpoolen har inget ansvar för effekten av lagändringar eller ändring av praxis som sker efter det att råd eller biträde läm­nats till Er. 

9.      Ansvarsförsäkring

9.1   Juristpoolen innehar för branschen rele­vant ansvarsförsäkring. 

10.    Ändringar

10.1    Dessa villkor kan komma att ändras av oss från tid till annan. Den senaste vers­ionen finns alltid tillgänglig på vår webb­plats, www.juristpoolen.nu. Ändringar i villkoren gäller endast för de uppdrag som påbörjas efter det att den ändrade vers­ionen lagts ut på vår webbplats. Ko­pia av den senaste versionen av dessa vill­kor skickas till Er på begäran. 

11.    Tvist

11.1   Tvist med anledning av uppdragsavtalet eller dessa Allmänna villkor skall avgö­ras av allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. Ni bör alltid söka nå en upp­görelse med Juristpoolen innan Ni vid­tar rättsliga åtgärder.  

11.2   Invändning mot storleken på vårt fakture­rade arvode skall framställas senast innan fakturan förfaller till betalning.Senast uppdaterat 2017-09-19.